Obchodní podmínky

Úvodní ustanovení

Obsahem těchto smluvních provozních podmínek a pravidel je podrobný popis služeb poskytovaných provozovatelem Školy rétoriky, Renatou Bulvovou, IČO: 67653081, obchodním názvem Škola rétoriky (dále jen provozovatel). Provozní podmínky a pravidla obsahují podrobnou specifikaci smluvního vztahu mezi provozovatelem a zákazníkem (dále jen zákazník, nebo student), který těchto služeb využívá. Pro účely těchto provozních podmínek a pravidel jsou všechny kurzy a semináře pořádané provozovatelem označeny jako kurzy.

Přihlášení na kurzy

Podmínkou přihlášení na kurz je způsobilost k právním úkonům, řádná registrace na tomto webu a zaplacení účastnického poplatku. Zákazník má rezervovanou účast na kurzu, pokud se přihlásí na tyto stránky a odklikne přihlašovací link na vybraný kurz. Toto přihlášení je mu pak automaticky potvrzeno emailem, který zároveň obsahuje platební instrukce. Zákazník má závazně rezervovanou účast na kurzu v okamžiku, kdy dojde k připsání jeho platby kurzovného na účet provozovatele č.ú.: 1012095769/5500 (Reiffeisenbank a.s.) Tato skutečnost je mu potvrzena emailem do 48 hodin po připsání platby na účet provozovatele. Zákazník je povinen provést platbu do 10 pracovních dnů od okamžiku přihlášení. Pokud zákazník v této lhůtě nezaplatí, přihlášení na kurz může být zrušeno a provozovatel již zákazníkovi nemůže zaručit rezervaci místa na kurzu. Uhrazením kurzovného vzniká smlouva mezi provozovatelem Bc. Renatou Bulvovou a registrovaným zákazníkem. Předmětem této smlouvy je právo zákazníka absolvovat vybraný kurz v termínu potvrzeném provozovatelem a dále obdržet všechny služby s tím související v rozsahu specifikovaném těmito provozními podmínkami a pravidly. Dále se smluvní vztah mezi provozovatelem a zákazníky řídí příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku (Zákon č.513/1991 sb., ve znění pozdějších předpisů). Organizátor taktéž nepřebírá jakoukoliv zodpovědnost za jednání kteréhokoliv zákazníka před zahájením kurzu, v jeho průběhu nebo po jeho skončení, a to v jakékoliv souvislosti s touto službou.

Platba kurzovného

Kurzovné je zákazník povinen uhradit nejpozději do 10 kalendářních dnů od okamžiku obdržení rezervačního emailu, který je automaticky vygenerován na konci přihlášení na vybraný kurz. 
Platbu kurzovného je možno provést dvěma způsoby:
1. Platbou na účet organizátora číslo: 1012095769/6100 (Equa bank) a při platbě uvést variabilní symbol uvedený v emailu "Platební údaje a potvrzení rezervace místa na kurzu".
2. Platbou v hotovosti po domluvě s provozovatelem.
Na vyžádání je každému zákazníkovi vystavena a zaslána faktura. Firemním zákazníkům a OSVČ je faktura zaslána v elektronické podobě do 48h po přihlášení na kurz přes webové stránky automaticky. Splatnost faktury je pak 14 dnů od vystavení faktury.

Storno podmínky

Zákazník má právo svoji účast na kurzu kdykoliv zrušit. Zrušení účasti lze provést pouze formou emailu, a to zasláním na adresu provozovatele kontakt@skolaretoriky.cz, nebo bulvova@skolaretoriky.cz.
1. Zákazník má právo na vrácení kurzovného ve 100% výši, pokud svou účast zruší nejpozději 15 pracovních dnů před prvním dnem konání kurzu. 
2. Zákazník má právo na vrácení kurzovného v 70% výši, pokud svou účast zruší 10 - 14 pracovních dnů před prvním dnem konání kurzu. 
3. Zákazník má právo na vrácení kurzovného v 50% výši, pokud svou účast zruší 5 – 9 pracovních dnů před prvním dnem konání kurzu. 
Po této době lze účast na kurzu zrušit, avšak bez možnosti vrácení kurzovného. Účast náhradníka, který bude souhlasit s těmito provozními podmínkami a pravidly, je možná. Vrácení školného provede provozovatel zasláním příslušné části školného na účet zákazníka v nejbližší možné době a způsobem, na kterém se společně dohodnou. Ve výjimečných doložitelných případech bude přihlášenému zákazníkovi nabídnuta účast na jiném vhodném kurzu. Konkrétní případy budou provozovatelem řešeny se snahou o dohodu. Těmito pravidly provozovatel chrání právo platících zákazníků na účast na kurzu, protože jeho konání je vždy podmíněno minimálním počtem studentů uvedeným na stránce kurzu.

Zmeškané hodiny

Domluva o náhradní hodině je na individuální domluvě s lektorem. Lektor není povinován  hodinu zmeškanou účastníkem nahrazovat.

Právo provozovatele zrušit kurz

V případě, že se provozovateli nikoliv jeho vinou nepodaří uskutečnit plánovaný kurz, zejména z důvodu nedodržení smluvních podmínek ze strany pronajímatele prostor, vyhrazuje si provozovatel právo tento kurz zrušit. Provozovatel si taktéž vyhrazuje právo zrušit kurz v případě, že se nepodaří naplnit jeho kapacitu. V těchto případech mají platící zákazníci právo na vrácení rezervačního poplatku v plné výši. Taktéž mají právo na přednostní rezervaci místa na následujícím kurzu, který je pro ně vhodný.

Darování účasti

Dárce i obdarovaný musí splňovat podmínky účasti na kurzech, tj. musí být způsobilí k právním úkonům a musí souhlasit z těmito provozními podmínkami a pravidly. Vyplněním darovacího formuláře na tomto webu provede dárce registraci obdarovaného a taktéž ho tímto přihlásí na vybraný kurz. Dárce může též darovat univerzální dárkový certifikát, na jehož základě si obdarovaný sám vybere seminář. Doba platnosti dárkového certifikátu je 12 měsíců. Dárce ručí za správnost všech údajů, které uvede v darovacím formuláři. V této souvislosti provozovatel výslovně prohlašuje, že nezjišťoval, nezjišťuje ani nebude zjišťovat žádné údaje o jakémkoliv zákazníkovi Školy rétoriky, což platí pro dárce i pro obdarovaného. Provozovatel taktéž nepřebírá jakoukoliv zodpovědnost za jednání dárce a obdarovaného v souvislosti se službami Školy rétoriky, a to před zahájením kurzu, v jeho průběhu i po jeho skončení.

Individuální výuka

Individuální výuka probíhá na základě dohody mezi klientem a lektorkou. Výuka probíhá v místě bydliště lektorky, nebo po dohodě na pracovišti klienta. Pak se k ceně za výuku připočítává cestovné lektorky. Doba platnosti smlouvy pro vyčerpání 6 lekcí Individuálního kurzu rétoriky je 6 měsíců, počínaje dnem přijetí platby od klienta. Obsah a ceny individuální výuky jsou popsány na stránce Individuální výuka na tomto webu.

Veřejné hodiny

Veřejné hodiny rétoriky jsou zpravidla poslední hodiny kurzů rétoriky. Veřejná hodina je kromě studentů otevřena všem zájemcům o studium rétoriky. Všichni návštěvníci se zavazují dbát v průběhu hodiny pokynů lektora, který ji vede. Účast na těchto hodinách je pro návštěvníky zdarma.

Doporučte kurz kolegovi, nebo kamarádovi

Návštěvníci webu skolaretoriky.cz mohou této služby využít bez předchozí registrace. Počet adresátů není stanoven. Za obsah textu uvedeného v poli "Text" ručí odesílatel formuláře.

Nové kurzy - newsletter

Návštěvníci webu skolaretoriky.cz mohou této služby využít bez předchozí registrace. Provozní podmínky a pravidla umožňují objednat zasílání newsletteru výhradně pro vlastní potřebu, a to pouze na emailovou adresu objednávajícího. Doručování newsletteru lze kdykoliv odhlásit emailem zaslaným na adresu bulvova@skolaretoriky.cz. Po doručení tohoto emailu bude adresát vyřazen ze zasílacího seznamu.

Certifikát

U kurzů, po jejichž absolvování je udělován certifikát, má právo na jeho získání každý student. Certifikáty jsou studentům vystaveny na poslední hodině kurzu.

Ochrana osobních údajů

S osobními údaji všech zaregistrovaných uživatelů je nakládáno v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (Zákon č.101/2000 sb., ve znění pozdějších předpisů). Provozovatel je od 24. 2. 2010 řádně registrovaným subjektem ve veřejném registru Úřadu pro ochranu osobních údajů, registrace číslo 00036483.

Zákazník podáním přihlášky prohlašuje, že v souladu se zákonem č.101/2000 sb. o ochranně osobních údajů souhlasí se zpracováním veškerých osobních údajů uvedených v registraci, a to pro účely smluvního vztahu a marketingové účely provozovatele. Tento souhlas uděluje na dobu trvání smluvního vztahu a na dobu následujících pěti let.

Tyto provozní podmínky jsou platné od 1.3.2010.

 

 

Business Conditions

General Provisions

These Business Conditions and Rules specify the details of services provided by Škola rétoriky, Bc. Renata Bulvová, ID#: 67653081, trade name Škola rétoriky (hereinafter Provider), as well as the contractual relationship between the Provider and the user of the services (hereinafter Client or Student). For the purposes of these Business Conditions and Rules, all courses and workshops provided by the provider shall be called courses.

Application for Courses

To apply for any courses, the Client must be legally capable of entering into a contract, must be properly registered on this website, and must pay a participation fee. By completing the application form and clicking the application link to the relevant course, the Client will make a reservation for the relevant course, and will receive a confirmation email with all the necessary payment data and instructions. The Client’s reservation is confirmed when the course fee is deposited in the Provider’s account no. 1012095769/6100 (Equa Bank). The Provider will send an email confirmation of course registration to the Client within 48 hours of receiving the payment. Should the Client fail to pay the course fee within 10 working days of the date of application, the reservation shall be cancelled and the Provider will no longer guarantee that the Client will be able to take part in the selected course. By paying the course fee, the registered Client enters into a contract with the Provider - Bc. Renata Bulvová. The subject of this contract is the Client’s right to attend the selected course at the time confirmed by the Provider, and to use all the related services to the extent specified in these Business Conditions and Rules. The contractual relationship between the Provider and the Client is governed by the relevant stipulations of the Commercial Code (Act no.513/1991 Coll., as amended). In relation to the services, the Provider shall not be deemed liable to any extent for any actions of any Client prior to, during, or after the relevant course.

Course Fee and Payment

The Client shall pay the course fee within 10 calendar days of the reception of the email confirming the reservation. The email is generated automatically upon the Client’s application to a selected course.

The course fee can be paid in two ways:
1. A bank order to the account of the Provider, account number: 1012095769/6100 (Equa bank). The variable symbol will be specified in the email "Payment Information and Reservation Confirmation."
2. Cash - upon agreement with the Provider.
The Client can request an invoice / bill which will be sent to the Client’s email. Corporate clients and self-employed clients will automatically receive the invoice via email within 48 hours of the application. The invoice is due within 14 days of the date of issue.

Cancellation Conditions

The Client has the right to cancel the application at any time. The application can be cancelled exclusively by email sent to one of the Provider’s e-mail addresses: kontakt@skolaretoriky.cz or bulvova@skolaretoriky.cz.

1. Should the application be cancelled 15 or more working days before the first day of the course, the Client shall be entitled to the recover 100% of the course fee. 
2. Should the application be cancelled 10 - 14 working days before the first day of the course, the Client shall be entitled to the recover 70% of the course fee.
3. Should the application be cancelled 5 – 9 working days before the first day of the course, the Client shall be entitled to the recover 50% of the course fee.


Later cancellations are possible but without a refund of the course fee. Instead of cancellation, the course can be attended by a substitute who agrees to these Business Conditions and Rules. In the case of cancellation, the refund of the course feel by shall be made by the Provider to the account of the Client as soon as possible and in according to the agreement made by the Client and the Provider. In exceptional cases of cancellation accompanied by documentaiton, the Client can be offered a place in another suitable course. Specific cases will be considered by the Provider on an individual basis with the goal of reaching a mutually acceptable solution. These rules are designed to protect the rights of all Clients, as the execution of each course depends on the minimum number of students as specified on this website in the section of the particular course.

Replacement Lessons

The possibility to attend a replacement lesson depends on the Client’s agreement with the Lecturer. The Lecturer is not obliged to offer replacement for lessons missed by the Client.

Provider’s Right to Cancel the Course

Should the Provider fail to secure suitable conditions for the planned course due to unexpected circumstances, which are out of the control of the Provider, primarily due to any breach of contract conditions on the part of the lessor of the premises, the Provider reserves the right to cancel the course. The Provider also reserves the right to cancel the course in the case of an insufficient number of applicants. In such cases, the Client shall be entitled to the refund in full of the course fee, as well as to a priority reservation for the nearest suitable course.

Gift Voucher

Both the benefactor and the beneficiary must meet the conditions for participation in the courses, i.e. they must be legally capable of entering into a contract and they must agree to these Business Conditions and Rules. By filling out the Gift Form on this website, the benefactor registers the beneficiary on the website and makes a reservation in the name of the beneficiary for the specified course. The Client can also order a general Gift Voucher, which allows the beneficiary to choose the most suitable course. The period of validity of such Gift Vouchers is 12 months. The benefactor is responsible for the correctness of all data specified in the Gift Form. The Provider hereby explicitly declares that the Provider has not and will not verify any information of any Client of Škola rétoriky, either a benefactor or beneficiary. The Provider shall not be deemed liable to any extent for any actions by any Client, benefactor or beneficiary, related to the services of Škola rétoriky prior to, during or after the relevant course.

Public Lessons

The last lesson of the course is usually open to the public, not only to students but also to all persons interested in the study of rhetoric. All visitors must obey the instructions of the lecturer. The participation in such public lessons is free of charge.

Certificate

All students who attend courses terminated with a certificate shall receive their certificate during the last lesson of the course.

Personal Data Policy

The personal data of all registered users will be handled in accordance with Act no. 101/2000 Coll., on the protection of personal data, as amended. The Provider has been properly registered in the Public Registry of the Office for Personal Data Protection since 24 February 2010 under the registration no. 00036483.

Under Act no. 101/2000 Coll. on the protection of personal data, by submitting the application, the Client explicitly agrees to the processing of all personal data specified in the registration form for the purposes of the contractual relationship between the Provider and the Client and for marketing purposes of the Provider. This agreement shall be valid for the period of the contractual relationship between the Client and the Provider plus the following five years.

These Business Conditions are valid as of 1 March 2010.

Daruj kurz

Více informací

Kniha

získejte informace o knize Umění řeči

Více informací